گوجه فرنگي هيبريد متين

گوجه فرنگي هيبريد متين
توضیحات
* گوجه فرنگي رشد محدود مناسب فضاي باز
* متوسط رس
* متوسط وزن ميوه 160 - 140 گرم
* همرسي بالا و يكنواختي مناسب در فرم و شكل ميوه
* سفتي مناسب و رنگ خوب ميوه
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي ورتسيليومي V
- پژمردگي فوزاريومي نژادهاي 1،2،3 (FOL:1,2,3)
- ويروس موزائيك توتون(TMV)
- ويروس لكه پژمردگي گوجه فرنگي(TSWV)
- نماتد مولد غده ريشه(MJ)
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
متوسط وزن محصول
140-160 گرم
شکل میوه
بلوکی
ویژگی محصول
همرسي بالا و يكنواختي مناسب در فرم و شكل ميوه