گوجه فرنگي هيبريد گلسار

گوجه فرنگي هيبريد گلسار
توضیحات
* گوجه فرنگي رشد محدود مناسب فضاي باز
* زودرس تا متوسط رس با عملكرد خوب
* ميوه داراي سفتي خيلي خوب با ماندگاري بالا
* متوسط وزن ميوه 140 - 120 گرم
* ميوه تخم مرغي بلوكي
* مقاومت نسبي به :
- نماتد مولد نسبي به نماتد مولد غده ريشه (MJ)
- ويروس لكه پژمردگي گوجه فرنگي (TSWV)
- ويروس پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي (TYLCV)
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
زمان رسیدگی
زودرس تا متوسط رس
متوسط وزن محصول
120-140 گرم
شکل میوه
تخم مرغی بلوکی