گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي نيوتون

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي نيوتون
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد نامحدود جهت تازه خوري، مناسب جهت كشت گلخانه اي و داربستي
* بوته قوي با مين گره هاي كوتاه، بسيار پربار با توانايي تشكيل ميوه (Setting) در هردو شرايط گرم و سرد
* ميوه گرد (Globe)
* وزن ميوه 180 - 160 گرم
* رنگ قرمز بازارپسند با يكنواختي و هم رسي بالا
* توانايي حفظ اندازه در طول فصل و سفتي مناسب با ماندگاري بالا
* بدون شانه سبز و ترك خوردگي
* مقاومت نسبي به :
- بوته ميري فوزاريومي
- لكه خاكستري برگ
- كپك برگي
- ويروس موزائيك گوجه فرنگي
- پژمردگي ورتيسيليومي
شرکت سازنده
Syngenta