گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي گلدي

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي  گلدي
توضیحات
* رشد نامحدود (indeterminate)
* ميوه گرد با وزن متوسط تا درشت (220-180 گرم)
* رنگ ميوه قرمز بازار پسند
* مناسب براي مصرف تازه خوري
* يكنواختي اندازه ميوه
* عملكرد بالا
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزاييك گوجه فرنگي
- ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي
- ويروس پژمردگي لكه دار گوجه فرنگي
- ورتيسيليوم
- فوزاريوم نژادهاي 1و 2
- نماتد
شرکت سازنده
US Agriseeds