گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي جگوار

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي جگوار
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد نامحدود جهت تازه خوري، مناسب جهت كشت گلخانه اي
* رقمي زودرس
* ميوه هاي زيتوني شكل
* خوشه بندي بسيار عالي و بلند
* يكنواختي در شكل ميوه
* وزن ميوه 12 – 10 گرم
* ميوه سفت و شيرين با رنگ قرمز بازار پسند و ماندگاري پس از برداشت مناسب
* مقاوم به ترك خوردگي
* مقاومت نسبي به فوزاريوم نژاد 1

شرکت سازنده
US Agriseeds