گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي ليندا

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي ليندا
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد نامحدود جهت تازه خوري، مناسب جهت كشت گلخانه اي
* ميوه گرد به رنگ قرمز تيره با سفتي مناسب و بازار پسند به وزن 220-180 گرم
* همرسي و خوشه بندي مناسب
* مقاومت بالا به سرما
* متحمل به TMV, TYLCV, N, F1, F2, V
شرکت سازنده
US Agriseeds