گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي ماسا

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي ماسا
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد نامحدود جهت تازه خوري، مناسب جهت كشت گلخانه اي
* مناسب كشت زمستانه- بهاره
* ميوه گرد به رنگ قرمز تيره با سفتي مناسب و بازارپسند با وزن متوسط 220-200 گرم
* همرسي و خوشه بندي مناسب
* مقاومت بالا به گرما
* متحمل به TMV, TYLCV, N, F1, F2, V, TSWV
شرکت سازنده
US Agriseeds