گوجه فرنگي هيبريد رها

گوجه فرنگي هيبريد رها
توضیحات
* گوجه فرنگي رشد محدود مناسب فضاي باز
* بوته قوي با حجم شاخ و برگ مناسب
* رقمي نسبتاً زودرس
* ميوه ها داراي سفتي و ماندگاري بالا
* متوسط وزن ميوه 160 - 140 گرم به شكل تخم مرغي بلوكي
* باردهي عالي
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي فوزاريومي ن/زادهاي 1 و 2
- ويروس لكه پژمردگي گوجه فرنگي
- ويروس زردي و پيچيدگي برگ گوجه فرنگي
- لكه باكتريايي گوجه فرنگي
- نماتد مولد غده ريشه
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
زمان رسیدگی
نسبتاً زودرس
متوسط وزن محصول
160 - 140 گرم
شکل میوه
تخم مرغی بلوکی
وضعیت بوته
بوته قوی با حجم شاخ و برگ مناسب