گوجه فرنگي هيبريد هديه

گوجه فرنگي  هيبريد هديه
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد محدود، جهت كشت در فضاي باز
* رقمي متوسط رس
* ميوه گرد درشت با وزن 180 تا 230 گرم
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي ورتيسيليومي
- پژمردگي فوزاريومي نژادهاي 1 و 2
- ويروس پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي
شرکت سازنده
Huizer
اطلاعات فنی
زمان رسیدگی
متوسط رس
متوسط وزن محصول
230 - 180 گرم
شکل میوه
گرد