خيار هيبريد هواي آزاد هايك

خيار هيبريد هواي آزاد هايك
توضیحات
* رقمي زودرس با عملكرد بالا
* تبپ بيت آلفا
* عمده گلها ماده
* عدم افت كيفيت ميوه در طول دوره رشد
* ميوه كشيده به رنگ سبز تيره
* بوته بسيار قوي با شاخه هاي جانبي محدود
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزائيك خيار
- ويروس موزائيك هندوانه
- ويروس لكه حلقوي پاپايا
- ويروس موزائيك زرد كدوئيان
- سفيدك پودري
- سفيدك داخلي
شرکت سازنده
US Agriseeds