خيار هيبريد هواي آزاد ماهان

خيار هيبريد هواي آزاد ماهان
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* دوره باردهي طولاني مدت
* تيپ بيت آلفا
* عمده گلها ماده
* عملكرد بالا
* عدم افت كيفيت در طول دوره رشد
* ميوه ها به رنگ سبز بازار پسند
* بوته قوي با حجم شاخ و برگ مناسب
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزائيك خيار
- ويروس موزائيك هندوانه
- ويروس لكه حلقوي پاپايا
- ويروس موزائيك زرد كدوئيان
- سفيدك پودري
- سفيدك داخلي
شرکت سازنده
US Agriseeds