خيار هيبريد هواي آزاد سورينا

خيار هيبريد هواي آزاد سورينا
توضیحات
* رقمي زود رس
* تيپ بيت آلفا
* عمده گلها ماده
* عملكرد مطلوب
* عدم افت كيفيت در طول دوره رشد
* ميوه ها به رنگ سبز بازار پسند
* بوته قوي با حجم شاخ و برگ مناسب
* مناسب جهت كشت پيش بهاره ( زير پلاستيك ) و كشت پاييزه
* مقاومت نسبي به:
- ويروس موزائيك خيار
- ويروس موزائيك هندوانه
- ويروس لكه حلقوي پاپايا
- ويروس موزائيك زرد كدوئيان
- سفيدك پودري
- سفيدك داخلي
شرکت سازنده
US Agriseeds