خيار هيبريد هواي آزاد سوپر ارشيا

خيار هيبريد هواي آزاد سوپر ارشيا
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* تيپ بيت آلفا
* عملكرد بالا با بوته قوي و متعادل
* رنگ ميوه سبز بازار پسند
* طول ميوه 16 -14 سانتي متر
* قابليت توليد ميوه با كيفيت در طول دوره رشد
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزائيك خيار
- سفيدك پودري
- سفيدك داخلي
شرکت سازنده
US Agriseeds