خيار هيبريد هواي آزاد كيش

خيار هيبريد هواي آزاد كيش
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* بوته هاي قوي با توانايي توليد شاخه هاي جانبي متعدد
* طول ميوه 16 -14 سانتي متر
* قابليت توليد ميوه با كيفيت در طول دوره رشد
* مناسب جهت كشت پيش بهاره ، ميان فصل و آخر فصل
* مقاومت نسبي به :
- ويروس موزائيك خيار
- سفيدك پودري
- سفيدك داخلي
شرکت سازنده
US Agriseeds