فلفل دلمه اي هيبريد كارول

فلفل دلمه اي هيبريد كارول
توضیحات
* رقمي نسبتاً زودرس
* سايز بوته متوسط با حجم شاخ و برگ خوب جهت پوشش ميوه
* تيپ ميوه بلوكي 3 تا 4 لوبي
* رنگ ميوه سبز تيره و در رسيدگي كامل قرمز بازارپسند
* اندازه ميوه 8*9 سانتي متر با ضخامت مناسب در ديواره
* هم شكلي در سايز و تيپ ميوه در حد مطلوب
* متوسط وزن ميوه 200 تا 220 گرم
* مقاومت نسبي به ويروس موزائيك خيار
شرکت سازنده
US Agriseeds