فلفل قلمي هيبريد تنگو

فلفل قلمي هيبريد تنگو
توضیحات
* رقمي متوسط رس
* تشكيل ميوه مطلوب
* ميوه قلمي تند با طول و عرض 18-16 سانتي متر و ضخامت مناسب ديواره
* بوته قوي با پوشش بسيار خوب و شاخ و برگ مناسب روي ميوه
* هم شكلي بالاي ميوه ها
* رنگ ميوه سبز تيره در صورت نگهداري روي بوته رنگ ميوه قرمز ديده مي شود
* مقاومت نسبي به :
- ويروس پژمردگي لكه اي گوجه فرنگي
شرکت سازنده
US Agriseeds