كدوي هيبريد اتو

كدوي هيبريد اتو
توضیحات
* كدو مسمايي جهت كشت در فضاي باز و زير تونل هاي پلاستيكي
* رقمي متوسط رس
* بوته قوي و پربار به فرم متراكم و ايستاده
* ميان گره هاي كوتاه، شاخه هاي فرعي كم
* تراكم بالاي گل هاي ماده
* مناسب جهت دوره توليد طولاني با توجه به تحمل پذيري به ويروس و سفيدك سطحي
* ميوه سيلندري به رنگ سبز بازارپسند
* مقاومت نسبي به :
- سفيدك سطحي
- ويروس موزائيك زرد كدو
- ويروس موزائيك هندوانه
شرکت سازنده
Syngenta